Round ⁨1⁩

Helmut
/
Alexander
2 - 0
Stefan
/
Caro
Sophia
/
Stein
2 - 1
Bo
/
Alena

Round ⁨2⁩

Max
/
Helena
0 - 2
Ringa
/
Phillip
Bo
/
Caro
2 - 1
Stefan
/
Alena
Sophia
/
Alexander
1 - 2
Helmut
/
Stein

Round ⁨3⁩

Ringa
/
Max
2 - 1
Phillip
/
Helena
Alexander
/
Stefan
2 - 1
Alena
/
Sophia
Helmut
/
Caro
2 - 0
Stein
/
Bo

Round ⁨4⁩

Eileen
/
Helmut
2 - 1
Max
/
Phillip
Helena
/
Ringa
0 - 2
Sophia
/
Caro

Round ⁨5⁩

Helena
/
Alexander
1 - 2
Eileen
/
Bo
Stein
/
Max
0 - 2
Phillip
/
Ringa

Round ⁨6⁩

Eileen
/
Alex M
2 - 1
Sophia
/
Bo
Alexander
/
Max
2 - 0
Caro
/
Helena

Round ⁨7⁩

Phillip
/
Eileen
1 - 2
Stein
/
Alex M
Max
/
Helmut
0 - 2
Bo
/
Alexander

Round ⁨8⁩

Eileen
/
Sophia
2 - 0
Caro
/
Phillip
Max
/
Bo
0 - 2
Alexander
/
Stein

Round ⁨9⁩

Eileen
/
Helmut
2 - 0
Stein
/
Caro
Sophia
/
Max
2 - 1
Bo
/
Phillip

Round ⁨10⁩

Eileen
/
Stein
1 - 2
Helmut
/
Sophia
Caro
/
Max
1 - 2
Phillip
/
Alexander