Round ⁨1⁩

Helmut
/
Pfeffi
6 - 4
Sophia
/
Alexander

Round ⁨2⁩

Julia
/
Markus
6 - 5
Stefan
/
Sascha
Pfeffi
/
Sophia
6 - 4
Helmut
/
Alexander

Round ⁨3⁩

Stefan
/
Markus
6 - 5
Sascha
/
Julia
Pfeffi
/
Alexander
1 - 6
Helmut
/
Sophia

Round ⁨4⁩

Helmut
/
Andrei
2 - 6
Sascha
/
Markus
Julia
/
Pfeffi
6 - 2
Alexander
/
Sophia

Round ⁨5⁩

Pfeffi
/
Andrei
6 - 3
Julia
/
Sascha
Markus
/
Alexander
6 - 5
Helmut
/
Sophia

Round ⁨6⁩

Sascha
/
Andrei
6 - 3
Alexander
/
Julia
Helmut
/
Markus
6 - 4
Pfeffi
/
Sophia

Round ⁨7⁩

Sophia
/
Markus
6 - 1
Helmut
/
Julia

Round ⁨8⁩

Sophia
/
Julia
3 - 6
Markus
/
Pfeffi

Round ⁨9⁩

Pfeffi
/
Alexander
3 - 6
Julia
/
Markus

Round ⁨10⁩

Gordon
/
Helmut
6 - 2
Alexander
/
Julia

Round ⁨11⁩

Sophia
/
Gordon
2 - 6
Markus
/
Alexander

Round ⁨12⁩

Gordon
/
Pfeffi
2 - 6
Helmut
/
Markus

Round ⁨13⁩

Julia
/
Gordon
3 - 6
Pfeffi
/
Helmut

Round ⁨14⁩

Alexander
/
Gordon
2 - 6
Julia
/
Sophia

Round ⁨15⁩

Gordon
/
Markus
6 - 5
Helmut
/
Alexander